• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
moh.gov.ge
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №381 2018 წლის 27 ივლისი ქ. თბილისი მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №132 2018 წლის 15 მარტი, „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 მარტის ბრძანება N01/-14/ნ

დანართი დანართი-1   დანართი დანართი-2   დანართი დანართი-3 დანართი დანართი-4 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №288-№01-39/ნ. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ცალკეულ ნივთიერებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება საერთაშორისო კონტროლს და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებულ ზოგიერთ სამკურნალო საშუალებაზე 2017 წლის ქვეყნის შიდა კვოტის განსაზღვრის თაობაზე

საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება No01-28/ნ 2016 წლის 20 ივლისი ქ. თბილისი ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორის მიერ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსთვის საბითუმო და

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის N01-28/ნ ბრძანება ,,ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორის მიერ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსათვის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყებისა და დასრულების შესახებ შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების თაობაზე"

ბრძანება N01-213/ო  მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების მართვის უფლებით გადაცემისთვის იურიდიული პირების გამოსავლენად საკონკურსო პირობების დამტკიცების თაობაზე 

ბრძანება01-2/ნ. პერინატალური სამსახურების რეგიონალიზაციის დონეებისა და პაციენტის რეფერალის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ 

 ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) გამოწერის ინსტრუქციისა და რეცეპტის (ფორმა №3) ნიმუშის დამტკიცების შესახებ

 წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-33/ნ 2013 წლის 4 აგვისტო ქ. თბილისი სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის პასპორტიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება  № 01-33/ო   11 / თებერვალი / 2014 წ. ჰემოფილიით ან/და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიით დაავადებული პაციენტებისათვის ანტიჰემოფილური ფაქტორ-კონცენტრატის ინფუზიასთან დაკავშირებით სამედიცინო მომსახურების სრულყოფის მიზნით დამატებით გასატარებელღონისძიებებათა შესახებ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 331/ნ 2009 წლის 13 ოქტომბერი ქ. თბილისი "რეკლამისა და საცალო რეალიზაციის მიზნით პირველი და მესამე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-30/ნ, დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის/შემთხვევების სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის შესახებ.

 „სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში გეგმიური მომსახურების უზრუნველყოფისთვის მზღვეველებისა და მიმწოდებელთა შესახებ სსიპ სამედიცინო მედიაციის სამსახურისათვის წარსადგენი ინფორმაციის მიწოდების წესისა და მოცულობის განსაზღვრის თაობაზე"  

დანართი დანართი-1   დანართი დანართი-2   დანართი დანართი-3 

,,სამედიცინო ჩარევების კლასიფიკაციის განსაზღვრისა და პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებების მინიმალური მოხოვნების დამტკიცების შესახებ''

 საყოველთაო ჯანდაცვა (მეორე ეტაპი)

 „2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის განაცხადის ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 თებერვლის N04-68/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№ 01-73/ო 22 / აგვისტო / 2018 წ. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების მიზით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

№ 01-101/ო 31 / აგვისტო / 2018 წ. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 აგვისტოს N0 1-73 /ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხებისოციალური მომსახურების სააგენტოსსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსოლიდარობის ფონდიადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიშრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკააფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო